Аутсорсинг

Во денешно време станува се повеќе вообичаено да се обезбедуваат деловни услуги на организациите со аутсорсинг за да се минимизираат оперативните трошоци и да се зголеми ефикасноста на организациската активност.

Технологијата забрза во оваа област и Крестон Македонија има искуство во користењето на технолошките иновации за да се обезбеди безбедност на податоците во многу аутсорсинг деловни операции и во многу земји и региони.

Ние исто така соработуваме со низа провајдери за да ги подобриме овие услуги.

Крестон Македонија обезбедува низа услуги за аутсорсинг, вклучувајќи:

  • Пресметка на плати

  • Водење на одделни сметки

  • Сметководствено работење


Крестон Македонија ДООЕЛ Скопје е фирма членка на Kreston Global. Kreston Global e глобална мрежа на фирми и секоја од нив претставува посебен и самостоен правен ентитет, која не одговара за дејствијата и пропустите на било која друга членка во мрежата. Kreston Global не обезбедува професионални услуги за клиентите во било која земја. Фирмите членки на Kreston Global, се независни и одговорни за професионалните услуги кои ги нудат на своите клиенти.

© 2022 Крестон Македонија. Сите права се задржани.

Крестон Македонија ДООЕЛ Скопје
Ул. Пандил Шишков бр. 5-1/45, 1000
Скопје, РС Македониј
kreston.mk | info@kreston.mk